Neste side: Further information -
Forrige side: Framtid og Perspektiver 
Innhold 

Perspektiver og anbefalinger


'Den globale system for miljøvernpolitikk og forvaltning går i riktig retning, men alt for seint. Inspirert politisk lederskap og intenst samarbeid mellom regioner og sektorer er nødvendig for å sette både dagens og morgendagens politiske styringsinstrumenter ut i livet.'

GEO-2000, side 364


 Noen viktige miljø-seire:
 

*  Ozonlaget forventes å være tilbake på normalt nivå igjen innen et halvt århundre, som følge av Montreal protokollen.

*  Det første internasjonale skrittet – FN's rammekonvensjon om klimaforandringer og Kyoto protokollen – har blitt tatt for å håndtere de globale klimaforandringene.

*  Befolkningen er nå mye mer opptatt av miljøspørsmål. Folkelige bevegelser i mange land tvinger regjeringene i riktig retning.

*  Frivillige tiltak fra mange store industrikonsern reduserer ressursbruken og eliminerer utslippene. Noen har gjort den lykkelige erfaring at det som er godt for miljøet kan være godt for forretningen. Det kan gjøre at industrien selv kan snu en negativ trend som de tidligere selv var ansvarlige for. Denne ”vinn-vinn” situasjonen vil være positiv for hele kloden.

*  Regjeringene i i-landene har lykkes med å redusere luftforurensningene i mange store byer. Ny lovgivning er innført, og målet med null utslipp er i mange områder ikke lenger en fjern utopi.

*  Avskogingen har blitt stoppet og reversert i deler av både Europa og Nord Amerika.

*  Initiativ innenfor Lokal Agenda 21 har vært effektive i utviklingen av og oppfølgingen mot en bærekraftig politikk som involverer både lokalmiljøet og alle politiske prosesser.

 

Perspektiver

I de senere årene har det forekommet bemerkelsesverdige miljømessige suksesser (se for eksempel boksen under). Vanligvis har man tatt seg god tid for å påta seg større endringer i de miljøpolitiske virkemidlene. Men i dagens situasjon blir det stadig mindre tid til en rasjonell, godt planlagt overgang til et bærekraftig system. Krisesituasjoner i stor skala er til stede i dag på en rekke områder:

 • De globale vannsystemene vil neppe klare den økende belastningen som truer i de nærmeste tiårene.
 • Tap av jordsmonn har redusert fruktbarheten og det jordbruksmessige potensiale. Tapene er større enn vinningene som er gjort ved å utvide jordbruksarealer og økende produktivitet.
 • Ødeleggelsene av tropiske skoger har gått for langt, og irreversible ødeleggelser kan ikke unngås. Det vil ta flere generasjoner å erstatte tapet av skoger og de kulturene som er gått tapt med skogene vil aldri kunne bli erstattet.
 • Mange arter har blitt utryddet eller trues av utryddelse på grunn av seine reaksjoner, både fra miljøforkjempere og politikere. Det er for sent å bevare hele det biologiske mangfoldet kloden en gang hadde.
 • Mange marine økosystemer er blitt grovt over-utnyttet og gjenoppbyggingen vil gå sakte.
 • Over halvparten av klodens korallrev er truet av menneskelige aktiviteter. Noen kan vernes, men det er for sent for mange andre.
 • Luftforurensninger er i ferd med å nå krisedimensjoner i mange "megabyer" i utviklingsland, og truer helsa til mange av innbyggerne.
 • Det er sannsynligvis for sent å unngå global oppvarming som et resultat av drivhusgassene. I tillegg ser det ut til at målene fra Kyoto-protokollen kanskje ikke oppnås.

Anbefalinger

En av GEO's oppgaver er å foreslå mål og tiltak som kan reversere uønskete trender og redusere trusselen mot miljøet. GEO-2000 konkluderer derfor med anbefalinger fra UNEP og fokuserer på fire områder.


'UNEP tror at økende og felles policy-utvikling og tiltak på disse fire hovedområdene vil være viktig for å bryte stillstanden i alt for mange prekære miljøspørsmål.'

GEO-2000, side 364

Fyll igjen kunnskapsgapet

GEO-2000 viser at vi fremdeles mangler et overordnet og sammenhengende syn på gjensidig påvirkning og følger av globale og inter-regionale prosesser. Informasjonen om utviklingen av miljøtilstanden har mange svakheter. Det er få instrumenter som viser hvordan utviklingen i en region påvirker andre regioner og hvordan drømmer og ambisjoner i en region kan forenes med en bærekraftig utnyttelse av verdens fellesarv.

En annen viktig forsømmelse er at man ikke har vurdert i tilstrekkelig grad om nye miljøpolitiske virkemidler og innsats faktisk gir de ønskede resultater. Disse kunnskapshullene virker som et kollektivt bind for øynene, og skjuler både veien til et bærekraftig miljø og veien videre. Det er nødvendig med aktiviteter på fire områder:

 • Forbedre miljødata og informasjon;
 • Evaluere gjennomføringen av de politiske virkemidlene
 • Vurdere bindingene mellom økonomi og miljø; og
 • Vurdere i hvor stor grad de internasjonale pengestrømmene når målene i Agenda 21.

Håndtering av de grunnleggende problemene

Instrumenter for å håndtere de virkelige årsakene til miljøproblemene må finnes, fordi mange av disse ikke påvirkes av de miljøpolitiske virkemidlene. For eksempel er ressursforbruk en hoveddrivkraft når det gjelder utarming av miljøet. Politiske tiltak for å angripe slike problemer, er reduksjon av befolkningsveksten, endre forbruksmønstre, øke effektiviteten av ressursutnyttelsen og gjøre strukturendringer innenfor økonomien. Ideelt sett skulle levestandarden for de rike opprettholdes, levestandarden for de dårligere stilte bli forbedret og en bærekraftig utvikling oppnås. Da er det nødvendig å få til en endring i verdiene; i retning bort fra materielt forbruk Uten en slik endring kan miljøvernpolitikken bare få marginale forbedringer. Det anbefales aktiviteter på tre områder:

 • Redusere miljø-ødeleggende subsidier uten at det forårsaker sosiale og økonomiske byrder;
 • Øke energiøkonomisering; og
 • oppmuntre til forbedrede produksjonsteknologier.

Integrerte tiltak

Det er behov for endringer i måten vi tenker på miljøvern og på måten vi forvalter miljøet. Først av alt må miljøvernaspektet bli integrert i all vanlig tenking. Bedre integrert miljøtenking hos beslutningstakerne innenfor landbruk, forretninger, investeringer, forskning og utvikling, infrastruktur og finanser er den beste måten å effektvisere tiltakene på. For det andre må miljøvernpolitikken bevege seg fra det sektorvise til å trekke inn brede sosiale aspekt for å få en varig virkning. For det tredje er det behov for en bedre integrering mellom internasjonale tiltak for å styrke miljøvernet, særlig i forholdet til regionale og multilaterale miljøavtaler. Det anbefales aktiviteter på tre områder:

 • Integrere miljø i den daglige tankegang;
 • Innføre integrert miljøvernforvaltning;
 • Bedre internasjonal koordinering.

Aktiviser

Løsningene på miljøspørsmål må komme fra alle involverte - individer, frivillige organisasjoner, industri, lokale og nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner. Behovet for å trekke inn alle disse partene er vektlagt gjennom GEO-2000. Særlig viktig er det å trekke inn de frivillige organisasjonene i flernasjonale avtaler, involvere de berørte parter i rettighetsspørsmål og føre videre den rollen som noen bedrifter og industriforetak har satt ved å sette ærgjerrige, men frivillige mål for sin aktivitet. Det anbefales aktiviteter på fem områder:

 • Øke deltagelsen i miljøvernarbeidet;
 • Styrke rollen til lokale grupper og frivillige organisasjoner;
 • Oppmuntre industri, særlig små og mellomstore bedrifter til å sette miljømål;
 • Oppmuntre nasjonale regjeringer til handling; og
 • Øke støtten til og koordinering av internasjonale organisasjoner.


  Neste side: Further information -
Forrige side: Framtid og Perspektiver 
Innhold