Neste side: Polarområdene -
Forrige side: Nord-Amerika 
Innhold 

Vest-Asia


'Regionens befolkning vokser mye raskere enn utviklingstakten på vannressurser. Følgelig synker tilgjengelig vannmengde per person. Av 11 land i regionen har allerede 8 land mindre enn 1000m3 vann i året per innbygger, og fire land bruker mindre enn halvparten av dette.'

GEO-2000, side 167


 Litt statistikk
 

*  Det meste av landjorda er enten ørken eller utsatt for forørkning. Store områder er berørt av forsaltning, alkalisering og for stor tilførsel av næringssalter.

*  Grunnvannressursene er i en kritisk tilstand fordi mengden som tas ut langt overskrider det naturlig tilsig kan fylle på.

*  Omlag 1,2 millioner tønner olje søles ut i den Persiske Golf hvert år. Hydrokarbon-nivået fra petroleum i området er tre ganger høyere enn i Nordsjøen og dobbelt så høyt som i det Karibiske hav.

*  Luftforurensning har nådd alarmerende høyder, særlig i byer med over 1 million innbyggere.

*  De oljeproduserende landene genererer fra 2-8 ganger mer farlig avfall per person enn USA.

 

Regionen står overfor en rekke alvorlige miljøtrusler, hvor uttapping og forringing av vannkvalitet og tap av jord er de mest presserende. Grunnvannressursene er i en kritisk tilstand og store miljøproblemer vil sannsynligvis inntreffe i framtiden hvis man ikke får på plass forbedrete planer for vannforvaltning.

Utarming av jorda er et alvorlig problem, og regionens beiteland forringes, hovedsakelig som et resultat av overgressing i overveiende skjøre økosystemer. Tørke, dårlig forvaltning av landressursene, intensivering av jordbruket, dårlige irrigasjonsmetoder og ukontrollert urbanisering har også bidratt. Marine områder og kystområder forringes av overfiske, forurensning og ødeleggelse av habitater. Industriforurensning og forvaltning av spesialavfall truer også den sosio-økonomiske utviklingen. I løpet av det neste tiåret regner man med at urbanisering, industrialisering, befolkningstilvekst, misbruk av agrokjemikalier og ukontrollert fiske og jakt fører til at presset mot regionens skjøre økosystemer og endemiske arter øker.

 Fornybare vannkilder 1995 (m3/person)


Klikk her for å forstørre figur

Fornybare vannkilder på den Arabiske halvøya ligger godt under det kritiske nivået på 1000m3/person som er brukt som målestokk for å vise kronisk vannmangel.

Kommando- og kontroll- tilnærmingen gjennom lovgivning er fremdeles hovedinstrumentet i miljøforvaltningen i nesten samtlige stater. Men mange nye initiativ er tatt for å verne miljøressursene og begrense forurensningen. I tillegg har mange bedrifter som raffinerier, petrokjemiske komplekser og metallsmeltingsanlegg begynt å etablere prosedyrer for å bli sertifisert under ISO 14000 serien. En annen viktig tilnærmingsmåte til ressursbevaring er en gryende interesse for gjenvinning av knappe ressurser, særlig vann. I flere av statene på den arabiske halvøy blir kommunalt spillvann underkastet i det minste en viss rensing, og blir i stor utstrekning brukt til irrigasjon av trær.

Oppfyllelse av globale og regionale MEAs i regionen er blandet, og viljen til å forplikte seg til slike politiske virkemidler er forholdsvis svak. På nasjonalt nivå har det likevel vært en betydelig økning i tilsagn om bærekraftig utvikling, og miljøinstitusjoner er blitt gitt høyere prioritet og status.


  Neste side: Polarområdene -
Forrige side: Nord-Amerika 
Innhold