Neste side: Asia og Stillehavsområdet -
Forrige side: Globale trender 
Innhold 

Afrika


'Den største utfordringen er gjøre noe med fattigdommen. Nye tilnærmingsmetoder som setter de fattige øverst på miljø- og utviklingsplanene, kan kanalisere og frigjøre afrikansk potensiale og talent, og få i stand en utvikling som er økonomisk, sosialt, miljømessig og politisk bærekraftig.'

GEO-2000, side 68


 Litt statistikk
 

*  Afrika er det eneste kontinent hvor man regner med at fattigdommen vil øke i det neste århundre

*  Anslagsvis 500 millioner hektar land er rammet av jord-degradering siden 1950. Dette inkluderer 65% jordbruksland.

*  Som et resultat av synkende sikkerhet i matvareproduksjonen, er antallet underernærte mennesker i Afrika nesten fordoblet fra 100 millioner på slutten av 1960-tallet, til nesten 200 millioner i 1995.

*  Afrika tapte 39 millioner hektar tropisk skog in 1980-årene, og ytterligere 10 millioner fram til og med 1995.

*  Fjorten afrikanske land er utsatt for vannmangel eller vannunderskudd. I perioden fram til 2025 vil ytterligere 11 land stå på denne listen.

*  Afrikas utslipp av de globale karbondioksid-utslippene er bare 3,5%. Dette er beregnet til å øke til bare 3,8 % fram til år 2010.

 

Fattigdom er hovedårsaken og følgen av miljøslitasjen og utarmingen av ressurser som truer regionen. Store miljømessige utfordringer omfatter avskoging, jorderosjon, forørkning, nedgang i biodiversitet og marine ressurser, vannmangel og dårligere vann og luftkvalitet. Urbanisering er et raskt økende problem, og bringer med seg en rekke velkjente helse- og miljøproblemer fra byer over hele verden i sitt kjølvann. Økende "miljøgjeld" i mange land vekker bekymring fordi reparasjonskostnadene er langt større enn forebyggende tiltak.

Selv om mange afrikanske land setter i verk nye nasjonale og multilaterale miljøverntiltak, blir virkningsgraden ofte lav p.g.a. liten tilgang på kvalifisert personale, eksperter, finansiering og utstyr for iverksettelse og håndheving av reglene. Dagens miljøpolitikk er i hovedsak basert på lovgivning, men noen land har begynt å vurdere et bredere spekter som inneholder økonomiske insentiver gjennom ulike beskatningssystemer. Selv om sentra for renere produksjon er etablert i en del land, har bare et fåtall gjort noe for å få renere produksjonsmetoder. I det siste har likevel noen bedrifter og lokale tiltak på frivillig basis vedtatt "føre var" miljøstandarder.

 Vannmangel i Afrika


Klikk her for å forstørre figur

I år 2025 vil 25 afrikanske land ha underskudd eller direkte mangel på vann

Det er en økende erkjennelse av at en nasjonal miljøpolicy kan gjennomføres mer effektivt dersom den støttes av en informert og involvert befolkning. Bevissthet om miljø og utdanningsprogrammer øker nesten over alt, mens innenlandsk, tradisjonell kunnskap møter større anerkjennelse og blir mer brukt. Miljøinformasjonssystemer er imidlertid lite brukt hittil.

Interessen for mange av de globale multilaterale miljøavtalene (MEAs) er forholdsvis stor, og mange regionale MEAs er blitt utviklet for å støtte de globale. Overholdelse og realisering går det imidlertid ofte dårlig med, hovedsakelig p.g.a manglende finansiering.


  Neste side: Asia og Stillehavsområdet -
Forrige side: Globale trender 
Innhold