Compilers

Scientists compiling species descriptions for the Black Sea Red Data Book are listed below.
Bulgaria
Andreev, S. Dencheva, K. Filipova, M.
Konsulov, A. Konsulova, T. Kumanski, K.
Nankinov, D. Prodanov, K. Sivkov, Y.
  Stanev, T.  
Georgia
Komakhidze, A.
Romania
Bavaru, A. Bologa, A. Dumitrache, C.
Gomoiu, M.-T. Moldoveanu, M. Petranu, A.
Radu, G. Stanciu, M. Tiganus, V.
  Verioti, F.  
Turkey
Ozturk, B.
Ukraine
Alexandrov, B. Andryushchenko, Y. Ardamatzkaia, T.
Birkun, A. Chernichko, J. Dyatlov, S.
Gerasimov, S. Gorlov, P. Gubanov, V.
Khutornoy, S. Kinda, V. Kolodkovskaya, E.
Krivokhizhin, S. Minicheva, G. Monchenko, V.
Siokhin, V. Vakhrusheva, L. Vasilieva, T.
Vorobyova, L. Yena, A. Zaitsev, Yu.

Scientific editor: Acad. Yuvenaliy P. Zaitsev

Editor: Dr. Vladimir O. Mamaev

HTML version created by:

Leader Scientist Dr. Vladimir V.Vladimirov vlvlad@alpha.mhi.iuf.net
Leader Programmer Vladimir V. Mirosnichenko database@alpha.mhi.iuf.net
Scientist Vladislav V. Lyubartsev database@alpha.mhi.iuf.net
Senior Scientist Dr. Alexey V.Mishonov mishonov@alpha.mhi.iuf.net